Publications HAL de la collection IPCM-GOBS

2019

Journal articles

titre
Substrate-dependent allosteric regulation by switchable catalytic molecular tweezers
auteur
Lorien Benda, Benjamin Doistau, Caroline Rossi-Gendron, Lise-Marie Chamoreau, Bernold Hasenknopf, Guillaume Vives
article
Communications Chemistry, 2019, 2 (1), ⟨10.1038/s42004-019-0246-9⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02474676/file/s42004-019-0246-9.pdf BibTex
titre
Orchestrating Communications in a Three-Type Chirality Totem: Remote Control of the Chiroptical Response of a Mobius Aromatic System
auteur
Rajaa Benchouaia, Nicolas Cisse, Bernard Boitrel, Matthieu Sollogoub, Stéphane Le Gac, Mickaël Ménand
article
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141 (29), pp.11583-11593. ⟨10.1021/jacs.9b04074⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://univ-rennes.hal.science/hal-02278394/file/Benchouaia%20et%20al-2019-Orchestrating%20Communications%20in%20a%20Three-Type%20Chirality%20Totem.pdf BibTex
titre
Carboboration of Alkynes with Cyclodextrin-Encapsulated N -Heterocyclic Carbene Copper Complexes
auteur
Zhonghang Wen, Yongmin Zhang, Sylvain Roland, Matthieu Sollogoub
article
European Journal of Organic Chemistry, 2019, 2019 (15), pp.2682-2687. ⟨10.1002/ejoc.201900246⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-02566995/file/EurJOC-2019-final-manuscript.docx.pdf BibTex
titre
Ganglioside GM3 and Its Role in Cancer
auteur
Changping Zheng, Marco Terreni, Matthieu Sollogoub, Yongmin Zhang
article
Current Medicinal Chemistry, 2019, 26 (16), pp.2933--2947. ⟨10.2174/0929867325666180129100619⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-02889373/file/Zhang%20MS%20text.pdf BibTex
titre
Synthesis and Structure-Activity Relationship Studies of Water-Soluble β-Cyclodextrin-Glycyrrhetinic Acid Conjugates as Potential Anti-Influenza Virus Agents
auteur
Shuobin Liang, Man Li, Xiaojuan Yu, Hongwei Jin, Yongmin Zhang, Lihe Zhang, Demin Zhou, Sulong Xiao
article
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 166, pp.328--338. ⟨10.1016/j.ejmech.2019.01.074⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Bi(OTf) 3 -mediated intramolecular epoxide opening for bicyclic azepane synthesis
auteur
Sha Zhu, Anh Tuan Tran, Yuki Hirokami, Geoffrey Gontard, Omar Khaled, Yongmin Zhang, Atsushi Kato, Yves Blériot, Matthieu Sollogoub
article
Journal of Carbohydrate Chemistry, 2019, 38 (2), pp.139-149. ⟨10.1080/07328303.2019.1581887⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02181703/file/Bicycles%20and%20Bi%20revised-references%20checked.pdf BibTex
titre
Facile Preparation and Characterization of Novel Oleanane-Type Triterpene Functionalized β-Cyclodextrin Conjugates
auteur
Pingxuan Jiao, Shouxin Wang, Shuobin Liang, Man Li, Qianqian Gao, Dezhong Ji, Yingying Chen, Haiwei Li, Fuxiang Ran, Yongmin Zhang, Lihe Zhang, Demin Zhou, Sulong Xiao
article
Chinese Chemical Letters, 2019, 30 (3), pp.690--693. ⟨10.1016/j.cclet.2018.10.009⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Design and Synthesis of a Novel Colorimetric Fluorescent Probe for the Selective Detection of Sulfur Dioxide in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells and Its Applications in Traditional Chinese Medicines
auteur
Lili Yang, Mofan Liu, Kangjia Sheng, Xiaolu Li, Junli Du, Yaoyao Ning, Xiaoqing Wang, Jianli Li, Yongmin Zhang, Shaoping Wu
article
New Journal of Chemistry, 2019, 43 (10), pp.4188--4195. ⟨10.1039/C8NJ06326E⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Synthesis of Azidosphingosine from D-Galactose or L-Arabinose
auteur
Yangguang Gao, Zhou Cao, Zhongxiang Han, Qiang Zhang, Jie Hu, Rui Guo, Xianran He, Fei Ding, Qingliang You, Yongmin Zhang
article
Chinese Journal of Organic Chemistry, 2019, 39 (2), pp.390. ⟨10.6023/cjoc201808044⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Amelioration of Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Swertiamarin in Fructose-Fed Mice
auteur
Yang Yang, Jing Li, Cong Wei, Ying He, Yixin Cao, Yongmin Zhang, Wenji Sun, Boling Qiao, Jiao He
article
Phytomedicine, 2019, 59, pp.152782. ⟨10.1016/j.phymed.2018.12.005⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Chemoenzymatic Synthesis of Glycoconjugates Mediated by Regioselective Enzymatic Hydrolysis of Acetylated 2-Amino Pyranose Derivatives
auteur
Changping Zheng, Teodora Bavaro, Sara Tengattini, Andrea Gualla Mascherpa, Matthieu Sollogoub, Yongmin Zhang, Marco Terreni
article
European Journal of Organic Chemistry, 2019, 2019 (22), pp.3622-3631. ⟨10.1002/ejoc.201900382⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02180805/file/manuscript20190416_sans%20marque.pdf BibTex
titre
Chemoenzymatically synthesized ganglioside GM3 analogues with inhibitory effects on tumor cell growth and migration
auteur
Changping Zheng, Huimin Guan, Yan Liu, Zhihao Li, Teodora Bavaro, Marco Terreni, Matthieu Sollogoub, Jianhua Xu, Yongmin Zhang
article
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 165, pp.107-114. ⟨10.1016/j.ejmech.2019.01.016⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02169381/file/Revised%20Manuscript.pdf BibTex
titre
Total Synthesis of Wikstrol A and Wikstrol B
auteur
Kui Lu, Ming Li, Yuna Huang, Yuanyuan Sun, Zhi Gong, Qijun Wei, Xia Zhao, Yongmin Zhang, Peng Yu
article
Organic & Biomolecular Chemistry, 2019, 17 (35), pp.8206--8213. ⟨10.1039/C9OB01219B⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
New Insights into the Biological Activities of Chrysanthemum Morifolium: Natural Flavonoids Alleviate Diabetes by Targeting α-Glucosidase and the PTP-1B Signaling Pathway
auteur
Mingzhu Chen, Kaili Wang, Yinan Zhang, Mengdi Zhang, Yujiao Ma, Haifeng Sun, Zongxin Jin, Hang Zheng, He Jiang, Peng Yu, Yongmin Zhang, Hua Sun
article
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 178, pp.108--115. ⟨10.1016/j.ejmech.2019.05.083⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-02889328/file/EJMC%2015%20September%202019%2C%20Pages%20108-115.pdf BibTex
titre
Total Synthesis of the Proposed Structure of Penasulfate A:L-Arabinose as a Source of Chirality
auteur
Yangguang Gao, Zhou Cao, Qiang Zhang, Rui Guo, Fei Ding, Qingliang You, Jingjing Bi, Yongmin Zhang
article
Journal of Natural Products, 2019, 82 (7), pp.1908--1916. ⟨10.1021/acs.jnatprod.9b00245⟩
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-02889336/file/JNP%20%28final%20edition%29.pdf BibTex
titre
Structure Analysis and Anti-Fatigue Activity of a Polysaccharide from Lepidium Meyenii Walp
auteur
Yun Tang, Zhen-Yuan Zhu, Li-Chao Pan, Huiqing Sun, Qiao-Ying Song, Yongmin Zhang
article
Natural Product Research, 2019, 33 (17), pp.2480--2489. ⟨10.1080/14786419.2018.1452017⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Synthesis, Structure Activity Relationship and in Vitro Anti-Influenza Virus Activity of Novel Polyphenol-Pentacyclic Triterpene Conjugates
auteur
Haiwei Li, Man Li, Renyang Xu, Shouxin Wang, Yongmin Zhang, Lihe Zhang, Demin Zhou, Sulong Xiao
article
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 163, pp.560--568. ⟨10.1016/j.ejmech.2018.12.006⟩
Accès au bibtex
BibTex
titre
Research Progress in the Biological Activities of 3,4,5-Trimethoxycinnamic Acid (TMCA) Derivatives
auteur
Xiaohui Zheng, Zefeng Zhao, Huanhuan Song, Jing Xie, Tian Liu, Xue Zhao, Xufei Chen, Xirui He, Shaoping Wu, Yongmin Zhang
article
European Journal of Medicinal Chemistry, 2019, 173, pp.213--227. ⟨10.1016/j.ejmech.2019.04.009⟩
Accès au bibtex
BibTex